tr en de fr gr bg

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FESTİVALİ

Resmi web sitesi
Anasayfa İletişim
Kaydet
Bülten almak için eposta adresinizi sistemimize kaydebilirsiniz.

Yağlı Güreş Müsabaka Talimatı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1:

Amaç

Bu Talimatın amacı: Geleneksel olarak yapılan, yağlı güreşin tarihi çizgi içerisinde disiplin altına alarak kurallar doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

 

Madde 2:

Kapsam

Bu Talimatın; Güreş Federasyonunca ülke düzeyinde veya Uluslar arası düzeyde düzenlenecek olan tüm Yağlı güreş organizasyonlarındaki görev, yetki ve sorumlulukları, teknik oyun, müsabaka yolluk ve ödüllerle, bunlara ait usul ve esasları belirleyen hükümleri kapsar.

 

Madde 3:

Dayanak

Bu Talimat Dayanağı: Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve

Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek.9 maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü ne dayanılarak Hazırlanmıştır.

 

Madde 4:

Tanımlar

Bu Talimatta geçen:

Genel Müdürlük; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon; Güreş Federasyonunu,

Koordinatör; Federasyon ve kurullar arasında koordineyi sağlayan kişi,

Gözlemci; Hakemlik kurumunu denetleyen kişi,

Merkez Hakem Kurulu; Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulunu,

Teknik ve Eğitim Kurulu; Yağlı Güreş teknik ve Eğitim Kurulu

Organizasyon komitesi; Ulusal ve uluslar arası Yağlı güreş müsabakalarının yapılmasını sağlayan organizasyon kurulu,

Yüksek İstişare kurulu; Yağlı güreş organizasyonları sırasında oluşabilecek sorunları görüşecek kurul,

Bölge Sorumlusu: Yetkili olduğu Bölgede federasyonu temsil eden kişi,

İl Temsilcisi; Federasyon İl temsilcisi,

Gençlik ve Spor il Başkanı; Valiyi, Kaymakamı,Gençlik ve Spor İl ve İlçe Başkanı,

Ağa ; Düzenlenecek organizasyonun manevi hamiliğini üstlenen kişiyi,

Cazgır ; Pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye takdim eden kişiyi,

Davul ve Zurnacı: Organizasyonlarda davul ve zurna ile güreş havaları çalan kişiler,

Madde 5:

Yetki Belgesi;

Yağlı Güreş Organizasyonları düzenleyebilmek için alınması gereken belgedir. Güreş Federasyonundan her Yağlı güreş organizasyonları için Yetki Belgesi almak şartı ile Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Muhtarlar, Sosyal Amaçlı Dernekler, Sendikalar, Kuruluş yıl dönümü kutlama komiteleri, Festivaller düzenleyen tertip komiteleri bu Talimat hükümleri çerçevesinde Yağlı güreş müsabakası düzenleyebilir. Siyasi parti ve yan organları Yağlı güreş müsabakası düzenleyemezler.

a) Gençlik ve Spor İl Müdürleri kanalı ile Güreş Federasyonuna müracaatta bulunarak Yetki Belgesi talep eden birden çok tüzel kişinin organizasyon yapmaya talip olması halinde bunlardan birini tercih ve tespite Federasyon yetkilidir. Gece güreşlerine merkez hakem Komitesi kararı ve Federasyonun izni ile yetki verilir.

1- Geleneksel, Birinci sınıf ve mahalli güreş için müracaatlar, müsabaka tarihinden en az 15 gün

önce Gençlik ve Spor il veya ilçe Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlükleri görüşlerini de eklemek

suretiyle bu müracaatları, organizasyonun yapılacağı tarihten en az 10 gün önce gerekli evrak ile

birlikte Federasyona teslim etmek zorundadır. Aksi halde organizasyon yapılmaz. Organizasyonlarının tarihlerini belirlemek için her yıl Aralık ayında toplanır ve Ocak ayı içerisinde ilgili organizasyon kurulunca Federasyondan yetki belgeleri alınır.

2- Tarihi Kırkpınar güreşleri Tarihinde Türkiye‟de hiçbir yağlı güreş organizasyonuna yetki belgesi verilmez. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri Haziran veya Temmuz aylarında düzenlenir,

3- Köy düğünleri sünnet güreşleri için düzenlenecek güreş müsabakalarında, bağlı bulundukları Gençlik ve Spor il Başkanlığından izin alınması ve Bir hafta önceden Güreş Federasyonuna bilgi

verilmesi yeterlidir. Bu düğünlerde ağalık seçimi ve bilet satışı yapılamaz. Görevli hakemler; il Hakem Komitesi yoksa Merkez Hakem komitesince görevlendirilir. Güreş Federasyonuna bilgi verilir. (Gerek görüldüğünde Federasyondan Gözlemci gönderilir.)

4- Aynı ilde birden fazla geleneksel organizasyona aynı tarihte izin verilmez. (Birinci sınıf ve mahalli güreşlerde Aynı Bölgede aynı tarihte güreş olursa karşılıklı taahhüt alınarak yetki belgesi verilir.)

5-Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl Haziran veya Temmuz ayı içerisinde düzenlenir.

Belediye Başkanlığınca tespit edilen müsabaka tarihi Güreş Federasyonundan izni ile Valilik makamı onayı alınarak kesinlik kazanır.

b)Yetki belgesi müracaatı yapılırken yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan para ödülleri toplamı esas alınmak sureti ile bu toplamın %10’u Güreş Federasyonu Başkanlığının uygun göreceği banka hesabına yatırılır. (Tarihi Kırkpınar Güreşlerinden % 10 alınmaz) Yatırılan paranın banka makbuzunun yetki belgesi talep yazısı ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Ancak; yatırılan miktar pehlivanların ödüllerinden kesilmez.

c) Güreş Federasyonu her yıl mahalli, birinci sınıf, geleneksel güreşlerin ödülleri İl müdürlüklerine

bildirilir.

d)Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

1 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü izin belgesi ( 3 Adet )

2 Taahhütname ( 3 Adet )

3 Ödül Çizelgesi ( 3 Adet )

4 Banka Makbuzu ( 3 Adet )

5 Yurt dışında yapılacak olan, Yağlı güreş organizasyonlarında, yönetim kurulunun her yıl

belirleyeceği miktarda parayı federasyonun ilgili hesabına yatırır.

Madde 6:

Organizasyon çeşitleri;

Yağlı Güreş müsabaka çeşitleri aşağıda belirtilmiştir;

a)Mahalli organizasyonlar. Yıl içerisinde yapılan organizasyonlardır.

b)Birinci sınıf organizasyonlar. En az 3-4 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır. Süresi

Tamamlanmadan geleneksel ve birinci sınıf statüsüne alınacak organizasyonlar Federasyon

Merkez Hakem Komitesi kararı ile olur. Organizasyon için yeterli teknik imkânların mevcut

olması hali dikkate alınır.

c)Geleneksel organizasyonlar. En az 5 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır.

(Organizasyona 3 yıl ara verilmiş ise birinci sınıf organizasyon olarak izin verilir.)

Madde 7;

BÖLGE SORUMLUSU VE KOORDİNATÖR

Bölge Sorumlusu;

a)Türkiye genelinde İç Anadolu, Akdeniz, Eğe, Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güney doğu Anadolu olmak üzere 7 bölge için atanır.

b)Belirlenen sorumluluk alanı düzenlenen Yağlı Güreş organizasyonlarında federasyon adına verilen yetkileri kullanan kişiler.

c)Yağlı güreş Bölge Temsilcileri Federasyon Başkanı tarafından atanır. Gerekli görülmesi halinde bölgeler için yeterli sayıda yardımcı atanır.

Yetki ve sorumlulukları;

a)sorumluluk bölgesinde Yağlı güreş organizasyonlarında talimat hükümlerinin uygulanmasını

takip etmek ,organizasyon komitesi ile koordine sağlamak ve sonuç raporu tutmak.

b)Sorumluluk bölgesinde disiplin kuruluna sevk edilen sporcular ve hakemlerle ilgili ceza

işlemlerini talip etmek.

c)Sorumluluk bölgesindeki organizasyonlar için Merkez Hakem Kurulu ile koordinede bulunarak

hakem atamasını sağlamak ve görevlendirmelerde önerilerde bulunmak,

d)Organizasyonların genel ahlaka ve sportmenliğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak ve

gerekli tedbirleri almak gerekli gördüğü durumda uyarı yapmak.

Koordinatör:

Federasyon ve kurullar arasında koordineyi sağlayan kişidir.

a)federasyon başkanı tarafından atanır, görev alanı içerisinde federasyon Yönetim kurulu ile yan

kurullar arasında koordineyi sağlar.

b)Oluşan sorunlar hakkında rapor hazırlayarak federasyon yönetimine sunar.

c)Kendisine verilen yetki çerçevesinde görev yapar.

Madde 8;

Federasyon Temsilcisi;

Federasyon Başkanı tarafından Federasyonu temsil etmek üzere Yağlı güreş Organizasyonlarında

görevlendirilen kişidir.

a)Yağlı güreş yapmış olan veya yağlı güreş organizasyonları konusunda tecrübeli olanlardan atanır.

Temsilcinin Görev ve Yetkileri

a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Organizasyonların Talimata uygunluğunu sağlamak,

c) Organizasyon sırasında meydana gelecek noksanlık ve aksaklıkları rapor ederek

Federasyona sunmak,

d) Organizasyon komitesi ve müsabakada görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer görevliler ile

Gerekli koordineyi sağlayarak yapmak, organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli

önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Organizasyon sahasını kontrol etmek varsa eksiklikleri gidermek ve durumu federasyona

bildirmek ( bir dahaki yılda aynı eksiklikler görülürse yetki belgesi verilmeyecektir.)

Madde 9:

İl Temsilcisi,

Federasyon Başkanının Teklifi Gençlik ve Spor genel Müdürlüğünün onayı ile atanan Güreş Federasyonu İl Temsilcileri aynı zamanda Yağlı Güreş Organizasyonlarında Organizasyon komitesinin tabii üyesi olarak görev yapar. Organizasyon komitesi ile koordine halinde organizasyonların talimat hükümlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar.

Madde10;

Yağlı Güreş Hakem Gözlemciler Kurulu ve Yağlı Güreş Hakem Gözlemcisi;

a)Yağlı güreş hakem gözlemciler kurulu yağlı güreş hakemliği yapmış ve faal hakemliği sona ermiş kişiler arasından federasyon Başkanlığı tarafından atanır. Kurul en az 7 kişiden oluşur.1.Başkan 1.Başkan Vekili seçilir. Kurulla ilgili idari işlemler Kurul Başkanı ve Kurul başkan vekili tarafından takip ve kontrol edilir.

b) Yağlı Güreş hakem gözlemcisi organizasyonlar sırasında hakemlik kurumunun denetlenmesini

sağlar. Hakem gözlemcileri; hakem gözlemciler kurulu içerisinden kurul tarafından atanır.

Hakem gözlemcisi görev ve yetkileri;

a) Meydan ve Kule hakemleri hakkında rapor tutmak,

b) Görevli hakemlerin Talimata göre kılık ve kıyafetlerini denetlemek,

c)Boy ayırımı sırasında hakemleri denetlemek oluşabilecek şikâyetleri Federasyon Temsilcisi ile

koordinasyon halinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

d) Müsabakada tutulan raporlarının Federasyona iletilmesini sağlamak

Madde 11:

Yağlı güreş Ağası

Yağlı güreş organizasyonlarının maddi destekçiliğini ve manevi hamiliğini üstlenen kişilerdir.

Ağalık Seçimi;

a)Ağalık açık artırma usulü ile yapılır.

b)Baş güreşleri finalinden önce yapılır.

c)Açık artırma sözlü olarak anonsla yapılır.

d)Açık artırmada en yüksek bedeli veren bir sonraki yılın ağası olur.

e)Ağa organizasyon komitesinin tabii üyesidir.

f)Ağalık ücreti ağalık seçimi sonuçlandıktan sonra seçilen ağa ile organizasyon komitesi arasında

yapılan taahhütnameye göre ödenir.

Madde 12:

Cazgır;

Yağlı güreş organizasyonlarında sporcuları takdim eden kişidir. Özel kıyafet giyer, Sınav ile lisans verilir. Vizesi olmayan cazgır organizasyonlarda görev yapamaz. Organizasyonlarda kule baş

hakemine bağlı olarak görev yaparlar.

Cazgır olabilme Şartları;

Cazgır olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Cazgırlık yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,

c) Düzenlenen cazgır kurslarında başarılı olmak,

d)Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak

e) Faal güreşçi olmamak. (Faal güreşçiler cazgır lisansı alabilirler, ancak fiilen cazgırlık

Yapamazlar, aktif güreşçiliğin sona ermesinden sonra fiilen cazgır olarak görev yapabilirler.)

Cazgırın Görevleri ve Sorumlukları;

a) Cazgır, pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye takdim eden kişidir.

b) Cazgır hiçbir zaman haysiyet kırıcı ve şeref zedeleyici mahiyette maniler söyleyemez.

c) Er meydanında siyasi partilerin reklam yapmasına imkân vermez.

d)Yağlı güreş seyretmeye gelen siyasi kişiler ( Parti adı Milletvekili, İl ve İlçe Başkanları ) Unvanları kullanılarak anons eder (Tarihi Kırkpınar Güreşleri Hariç )

e)Yağlı güreş meydanında eşlemeden sonra pehlivanlara ve seyircilere (kule Baş Hakeminin direktiflerine uyarak gerekli duyuruları yapar. Organizasyonda görevli Davul ve Zurnacılardan sorumludur)

f)Resim satıp para-parsa toplayamaz.

g)Federasyonun belirleyeceği folklorik kıyafetini giyer.

h) Bölge Temsilcisi Merkez Hakem Kurulu veya Kule hakemleri talimatları doğrultusunda anonslarını yapar. (Protokol dışındaki karşılamalarda sadece anons yapılır. Güreşler devam ederken davul ve zurnalar protokolde dahil gelenleri karşılamaya gidemez.)

ı) Cazgır, unvanı bulunmayan sporculara ve misafirlere unvan vererek anons yapamayacağı gibi

kulübü ve sponsoru haricinde başka bir unvanda ekleyemez. Bu kurallara uymayanlar Disiplin

Kuruluna sevk edilir ve cezası bitinceye kadar görev verilmez.

i)Cazgır Federasyondan lisans almak zorundadır. Lisansı olmayanlara görev verilmez. Federasyonca açılacak cazgırlık kursuna katılıp teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olanlar cazgır olurlar.

j) 60 Yaşını dolduran cazgırlar yapılan organizasyonlarda görev yapamazlar.

k) 60 Yaşını doldurmuş cazgırların yıl içindeki performansları doğrultusunda(sağlık raporu ve taahhütname almak kaydı ile )her defasında 1 yıldan az olmamak üzere görev süreleri Federasyon

Başkanı tarafından 1 yıl uzatılır.

l)Tarihi Kırkpınar güreşleri için cazgır ataması Güreş Federasyonu ve Edirne Belediye Başkanlığı

ile koordineli atanır.

Cazgır Lisansları

Cazgır Lisansları Federasyonca verilir (Yıl içerisinde) Federasyonca vize edilir.

Cazgır Lisansı iptali

Aşağıda hallerde Cazgırların Lisansları iptal edilir;

a) Cazgır olabilme şartlarından birini kaybetme,

b) Mazeretsiz olarak üç defa Cazgırlık görevine gelmemesi,

c) Yüz kızartıcı, onur kırıcı hareketlerde bulunması,

d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunulmasının disiplin kurulunun kararı ile tespit edilmesi,

e) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği ya da ayrı taraflardan maddi veya

manevi menfaat temin ettiğinin anlaşılması,

f) Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunulması, Güreş Federasyonu disiplin kurulunca, Lisansın iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.

Federasyon tarafından ceza kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen cazgırların ceza

süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı cazgırlar görev yapamaz

Madde 13:

Organizasyon Komitesi:

a)Yağlı Güreş düzenlenmesi için Federasyondan Yetki Belgesi almış olan, mahalli mülki idari

amir bildirimde bulunan tüzel kişilerce en az 5 kişiden oluşan Yağlı Güreş Organizasyon

Komitesi oluştururlar. Yağlı Güreş Organizasyon komitesi Başkanı bu Kurulun içinden seçilir.Bu

Komitenin oluşturulması köy düğünleri ve sünnet organizasyonları dışında zorunludur.

b)Güreş Ağası ve Güreş İl temsilcisi Komitenin tabii üyesidir.

(Organizasyon komitesi organizasyonlarda protokole güreşlerle ilgili bilgileri sunmak üzere

Mülki Amire en yakın yerden Federasyon Temsilcisine yer ayrılır.)Organizasyonlarda mülki idare

amirinin denetiminde devlet Protokolü esasları uygulanır.

 

Madde14:

Yardımcı Kurullar

Yağlı Güreş Faaliyetinde, Eğitim ve teknik, Gözlemci, Merkez Hakem kurulu ve yüksek istişare

Kurulları bulunur.

Kurulların Görevleri Şunlardır:

a) Eğitim ve Teknik Kurulu; Yağlı güreş teknikleri ve sporcu, organizasyon, Hakemlerin Eğitim

faaliyetlerinin yürütülebilmesi için oluşturulan kuruldur.

b) Merkez Hakem Kurulu; Yağlı Güreş organizasyonlarında görev yapan hakemlerin atama, eğitim ve cezalandırılmaları için gerekli işlemleri yapmak üzere faal yağlı güreş hakemlerinden oluşturulan kuruldur.

c) Yüksek İstişare Kurulu; Federasyon Başkanlığı tarafından yağlı güreş organizasyonlarında karşılaşılan veya oluşabilecek problemler konusunda gerekli istişarede bulunmak üzere yağlı güreş organizasyonları konusunda bilgili ve tecrübeli olanlardan oluşturulan kuruldur. Kurul Federasyon Başkanlığı tarafından belli aralıklarla toplantıya çağrılarak talep edilen konuları görüşür ve rapor hazırlar.

Gözlemciler Kurulu;

a) Her kurul Federasyon başkanı tarafından atanacak en az 7 kişiden oluşur

b) Her kurul için 1 Başkan, 1 Başkan vekili. Sekreter üye atanır. Atama Kurul Üyeleri arasından Federasyon Başkanı tarafından yapılır.

c) Her kurul kendisine verilen görev doğrultusunda çalışma yapar.

 

Madde 15:

Davulcu ve Zurnacı Kıyafeti

Geleneksel, Birinci Sınıf ve Mahalli güreşlerde yörenin geleneksel folklorik kıyafeti Esastır. Bu kıyafetlerin cazgır kıyafetlerinden ayrı görünümde olmasına dikkat edilir.

Madde 16:

Güreş meydanı:

Güreş meydanının Gençlik ve Spor İl ve İlçe Başkanlığının ve Güreş Federasyonu İl Temsilcisi, Bölge Temsilcisi, gözetim ve denetiminde Organizasyon komitesi tarafından aşağıda belirtilen kural ve şartlara uyularak hazırlanması zorunludur.

a) Güreş Meydanı; zemini çayır-çim, seyir yeri dışından en az 30 m. X 30 m. ölçüsünde olur ve

etrafı ip veya dikensiz telle çevrilir.

b) Güreş meydanında sağlık ekibi, ambulans veya bu görev için özel bir araç bulundurulur.

c) Yağlı güreşler için su 1,5 asitli yeteri kadar zeytinyağı bulundurulur

d) Pehlivanlar için güvenliği sağlanmış, etrafı kapalı soyunma yeri ayrılır.

e) Güreş Meydanı yanında veya yakınında yıkanma yeri sağlanır. Gerekirse hamamdan yer ayrılır.

f) Özellikle zeytinyağı güreşçiler için gözlerini silmek için küçük steril bez parçaları veya kağıt havlu bulundurulur, bezciler görevlendirilir.

g) Meydan hakemlerinin dinlenmeleri, davul ve zurnacıların çalışabilmeleri için yer ayrılır.

h) Müsabaka sırasını bekleyen pehlivanlar için yer ayrılır.

ı) Kule hakemleri için güreş meydanının tümünü görebilecekleri, meydanın bir kenarının

ortasından yüksek bir yer ayrılır ve yanlarında görevli olmayan hiçbir kimse oturamaz. Kule en az

2 metre yüksekliğinde olur. Müsabakada kayıt görevlileri ve cazgır bulunur. Ses düzeni temin edilir.

i) Basın için yer ayrılır. Yağlı güreş müsabakalarının kayıt ve takip cetvelleri Federasyondan temin edilir ve katılanların isimleri ve neticeleri bu cetvellere işlenerek federasyona gönderilir.

Madde 17:

Meydan Komiseri

Geleneksel ve Birinci sınıf güreşlerde Güreş Federasyonu ve Organizasyon Komitesi tarafından

gerekli görüldüğü zaman yeterince meydan komiseri aktif veya hakemliği bırakmış veya güreşi

bırakmış pehlivanlardan müştereken atanır, Mahalli güreşlerde yeteri kadar Meydan komiseri

organizasyon komitesi tarafından atanır, Meydan komiseri görevlilerin basının tespit edilen

yerlerde bulunmalarını, seyircilerin meydana girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzenini,

ödül töreni hizmetlerini, organizasyon görevlileri ve güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yaparak

sağlar. Kule başhakeminin direktiflerine göre hareket eder. Hakemlerle aynı ücreti alır

Madde 18:

Katılım ve Kayıt İşlemleri

Yağlı güreş müsabakalarına katılacak güreşçilerin lisanslı olmaları zorunludur. Lisansalar her yıl

vize edilir. Tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilenler, cezalı olup lisansı alıkonulanlar, ceza

süresi sonuna kadar hiçbir yerde güreşemezler. 15 yaşında olan güreşçilerin nüfus cüzdanlarının

resimli olması şarttır.

Güreşçilerin Kayıt İşlemleri, Sağlık Muayeneleri ve Boy Ayrımı şeklinde yapılır

a) Yağlı güreş müsabakalarına girecek güreşçiler organizasyon kurulu kayıt bürosuna lisanslarını

vererek kayıtlarını yaptırırlar. Güreşçilerin boyları organizasyonda görevli kule başhakemliği

tarafından ayrılır. Kayıt, boy ayrımı tespiti ve sağlık kontrolü müsabakalardan 2 saat öncesine

kadar tamamlanır.

b) Doktor tarafından güreşmesine mani derecede cilt hastalığı ve bedensel arızası tespit

Edilenler müsabakalara katılamazlar.

c) Boy ayrımı yapan hakemler tarafından güreşemeyeceğine karar verilenler güreştirilmezler.

Hakemler bu takdir hakkını kullanırken uzun süre müsabakalarda başarısız olmak, aşırı derecede

yağlanmış, hantal görünümlü olmak gibi kriterleri esas alırlar.

d) Tarihi Kırkpınar güreşlerinde güreşecek sporcuların 40 yaşını geçmemiş olması gerekir; ( Bu

madde 2014 yılından itibaren uygulanacaktır. ) 2013 yılında ilk 32 ‘ye giren Başpehlivanlar 2014

yılında Başa Güreşecektir. 2014 yılından itibaren her yıl ilk 16 ya girdikleri sürece yaşına

bakılmaksızın güreşmeye devam edeceklerdir.Yaş tespitinde gün ay şartı aranmaz .yıl geçerlidir.

e) Mahalli, 1. Sınıf ve Geleneksel yağlı güreşler de bir güreşçinin güreşebilmesi için 45 yaşını

geçmemiş olması gerekir.

Madde 19 :

Boylarla ilgi Hükümler Yağlı Güreşçiler için Boy ve Kategorileri

Yağlı güreş organizasyonlarında geleneksel, birinci sınıf güreşler ve mahalli güreşler olmak üzere

iki tür uygulanması yapılır:

a) Federasyon her yıl Ocak ayında ilan edeceği geleneksel organizasyonlarda boylar aşağıdaki gibi düzenlenir:

1 Minik bir boy

2 Minik iki boy

3 Teşvik Bir Boy

4 Teşvik iki Boy

5 Tozkoparan boyu

6 Ayak Boyu

7 Deste Küçük Boy,

8 Deste Orta Boy,

9 Deste Büyük Boy,

10 Küçük Orta Küçük Boy,

11 Küçük Orta Büyük Boy,

12 Büyük Orta,

13 Başaltı,

14 Baş

b) Mahalli organizasyonlarda boylar aşağıdaki şekilde düzenlenir.

1 Minik bir boy

2 Minik iki boy

3 Teşvik Bir Boy

4 Teşvik iki Boy

5 Tozkoparan boyu

6 Ayak Boyu

7 Deste Küçük Boy,

8 Deste Büyük Boy,

9 Küçük Orta Küçük Boy,

10 Küçük Orta Büyük Boy,

11 Büyük Orta,

12 Başaltı,

13 Baş

Deste boyunda pehlivan çokluğu olduğu takdirde Merkez Hakem Kurulu ve organizasyon kurulu

takdiri ve kararı ile bu boylar; Deste Küçük, Deste orta ve Deste Büyük üç boy olarak ayrılır.

Madde 20:

Boy, Yaş ve Kilo Tespiti

a) Minik boyu

1- Minik Bir Boyu (11 yaş)(30- 45 kg)

2- Minik İki Boyu (12 yaş ) ( 50 kg )

b)

1- Teşvik bir boy (13 yaş )( 55 kg)

2- Teşvik İki Boy (14 yaş ) ( 60 kg)

c)

1- Tozkoparan ( 15- yaş ) ( 65 kg)

2- Ayak (16- yaş ) ( 70 kg)

d) Deste Küçük Boy

(17 Yaş ) ( 80 kg )

e) Deste Orta Boy

(18 Yaş (85 kg )

f) Deste Büyük Boy

(19 Yaş) (90 kg )

g) Küçük Orta Küçük Boy

h) Küçük Orta Büyük Boy

i) Büyük Orta Boyu

j) Başaltı Boyu

k) Baş Boyu

l) Yaşı 19 u geçmiş tecrübeli güreşçiler kiloları 65 altında ise hakem komitesinin kararı ile sadece

deste büyük boyda güreştirilir.

m) Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Güreşlerinde 96-98 kg , (125

ve 130 kg larda serbest ve Greko-Romen stilde, Olimpiyat Şampiyonalarında 1.2.3.3. olanlar; Dünya Şampiyonalarında 1. 2 olanlar; Avrupa Şampiyonalarında 1. Olanlar; ( 30 yaşını doldurduktan sonra Federasyondan izin almak kaydıyla )Tarihi Kırkpınar Geleneksel, birinci sınıf ve Mahalli Güreşlerde Baş’a güreşirler. (Ordular arası, Akdeniz oyunları, Üniversite oyunları ve benzeri yarışmalardaki alınan dereceler dikkate alınmaz)

n ) Boy ayırımında Yaşının kilosunu 10 kg ,a kadar geçenler bir üst boya,10 kg dan fazla geçenler 2 üst boya çıkarılır. Yaş kilosunun alt sınırdan 10 kg eksik olanlar bir alt boya güreştirilir.

o) Milli takımda Güreşen Sporcular Federasyon Başkanının izni ile Tarihi Kırkpınar, Geleneksel, Birinci sınıf ve Mahalli Güreşlerde; Merkez Hakem Kurulunun Kararı ile kilo ve yaşının tuttuğu boyda güreştirilir.

Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan;

Gençler kategorisinde; 84 kg da serbest ve Greko-Romen stilde, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında 1,2 inci olan sporcular. Tarihi Kırkpınar Geleneksel, birinci sınıf ve Mahalli Güreşlerde Büyük ortaya güreşirler.

Gençler Kategorisinde; 96 ve 120-‟de serbest ve Greko-Romen stilde, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında 1,2 inci olan sporcular. Tarihi Kırkpınar Geleneksel, birinci sınıf ve Mahalli Güreşlerde Baş altına güreşirler.

Büyükler Güreşinde; 85-86 Kg‟da serbest ve Greko-Romen stilde,

a)Avrupa Şampiyonasında 1.2.,olanlar,

b)Dünya Şampiyonasında 1.2. ve 3 olanlar,

c)Büyükler güreşinde 96-98 kg ve 125 -130kg da Avrupa Şampiyonasında 2.

olanlar, Dünya Şampiyonalarında 3. olanlar

Kırkpınar Geleneksel, birinci sınıf ve Mahalli Güreşlerde Baş altına güreşirler.

Madde 21:

Müsabaka Kura-Eşleme Usul ve Esasları

a)Kura çekiminde numaraların içi görünmeyen torbadan veya küreden çekilerek belirlenmesi mecburidir.

b) Tarihi Kırkpınar, geleneksel, Birinci sınıf ve mahalli Güreşlerde Bütün boylarda ilk turda kura

çekilir. Sporcuların tamamı güreşir. İkinci turda 4-8-16-32-64 ve 128 gibi sayılara getirilirler. Baş,

Başaltı ve Büyük ortada her turda kura çekilir. (Tarihi Kırkpınar güreşlerinde ilk 16 ya kalan güreşlerde her tur için kura çekilir.)

c)Tarihi Kırkpınar, geleneksel, Birinci sınıf ve mahalli Güreşlerde güreş süreleri, (sporcu sayısı, hava şartları ve benzeri durumlarda); M.H.K, Federasyon Temsilcisi . Kule Başhakemi ve meydan başhakemlerinin kararı ile tespit edilir.

d)Tarihi Kırkpınar güreşlerinde Başaltında 1 inci ve 2 inci diğer boylarda 1, 2 ve 3 üncü olanlar

bir üst boyda güreşir. Antalya Elmalı Yeşil yayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinde boylarında 1. Olan pehlivanlar (Başaltı hariç) bir üst boya güreşirler.

e)Farklı Bölgelerde 2,3 günlük ve Geleneksel güreşlerde yığılma olan boylarda Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Başkanının onayı ile belirlenen sayıda güreşçi bir üst boya çıkarılır. (Başaltı boyu hariç.)

f)Yağlı güreş müsabakalarında Doping maddesi almış ve tespit edilen sporcular, Tarihi Kırkpınar

ve diğer güreşlerde daha önce güreştiği boyunda güreşirler.

g)Tarihi Kırkpınar, geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde dereceye giren sporcular diskalifiye veya doping sebebiyle derece ve sıralamasının iptali halinde alttaki sıralamada Bulunan güreşçiler yukarıya doğru Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi kararı ile kaydırılır. Eğer 1 inci veya 2 inci olan sporculardan birisi dopingden dolayı diskalifiye olursa, diskalifiye olan güreşçiye yenilerek 3 üncü olan güreşçi bir yukarı çıkarak ikinci olur. Diskalifiye olan finaliste kaybederek 5 inci olan güreşçi üçüncü olur ve sıralamanın devamı yukarı doğru kaydırılarak yapılır.

h)Bütün boylarda ihtar, müsabaka sonuna kadar geçerlidir. Normal sürede sonuçlanamayan müsabakalarda puanlamaya gidilir. Puanlamada 2 puana ulaşan sporcu galip sayılır. Puanlama 0-0

veya 1-1 beraberlik halinde sonuçlanmış ise puanlamada uzatmaya gidilir. İlk puanı alan sporcu

galip ilan edilir.

Minik ve teşvik boylarında müsabaka süresi 10 dakika, puanlama süresi 3 dakika, Tozkoparan ve Ayak boylarında müsabaka süresi 15 dakika, puanlama süresi 5 dakika,

Deste ve Küçük Orta boylarında müsabaka süresi 20 dakika, puanlama süresi 5 dakika,

Büyük orta boyunda müsabaka süresi 25 dakika, puanlama süresi 5 dakika,

Baş altı ve Baş boyunda müsabaka süresi 30 dakika, puanlama süresi 5 dakikadır.

i) Baş boyunda tarihi Kırkpınar ile 2 veya 3 günlük güreşlerde ikinci turda güreşçi sayısına göre 4

ve 4 ün katlarına getirilir. Güreşçiler ilk turda seri başı sistemine göre kura çeker. İkinci turda kuralar tek torbadan çekilir. organizasyonlarda uygulanacak seri başı sistemi Merkez Hakem Komitesi tarafından belirlenir.

j)Hakem Komitesi uygun görürse Tarihi Kırkpınar ve geleneksel güreşlerde yarı finalde karşılıklı kura çekme yetkisine sahiptir.

k) Tarihi Kırkpınar geleneksel, birinci sınıf ve mahalli yağlı pehlivan güreşlerinde yarı Finalde rakiplerine yenilen her iki güreşçi, o boyda 3 üncü ilan edilir. Klasman sıralamasında buna uygun

olarak 4 üncülük derecesi belirtilmez. Sıralama 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 5 inci şekilde yapılır. l)Puanlama güreşinde en fazla puan alan ve 3 ihtar verdiren güreşçi galip ilan edilir. (kısbet yırtılması durumunda edep yerleri görünmüş ise yenik sayılır. Edep yeri görünmemiş ise müsabaka devam eder.)

m) Normal süre içerisinde pasif güreş sebebiyle 3 ihtar alan güreşçi mağlup ilan edilir.

n) Daha önce alınan ihtarlar puanlama güreşinde geçerlidir.

o)Her iki güreşçi pasif güreşirse 3 ihtar alarak diskalifiye edilir.

ö)Birinci turdan sonra herhangi bir sebepten dolayı boylardaki güreşçi sayısı tek Numaraya düşerse birinci kura çekiminde hangi numaraya eş ise o numara tur atlamış olur.

p)Her boyda ilk turda sporcuların tamamı güreşir.5.7.9.11.23.51 gibi son numara tek kalacağı için

tur atlar. (ikinci turda 4-8-16-32-64 ve 128 gibi sayılara geldiği için tur atlayan sporcu katlar bulunsa dahi ikinci turda bir numaraya yazılır.

r) Pozisyon ne olursa olsun güreşler düdükle başlar anonsla biter.(Elektrik kesintisi veya herhangi

bir sebepten dolayı olumsuzluk olursa düdükle biter).Anons yapılmadığında puanlama güreşi kule

hakeminin talimatı meydan hakeminin düdüğü ile başlar ve biter. Cazgır veya kule hakeminin normal sürenin bittiğini anons ettikten sonra düdük çalınarak güreş durdurulur. Puanlama güreşine geçilir.

s)Puanlama güreşinin son dakikası maçı yöneten hakem tarafından “son dakika” diye sporculara

sözlü olarak bildirilir.

ş) Tartı; Müsabaka günü saat: 08:00 ile 10:00 saatleri arasında Federasyonun görevlendirmiş

olduğu hakemler tarafından, yapılır. (Tartı saati ve süresi için organizasyonun programı ve

katılacak sporcu sayısı dikkate alınır. Hakemler dışında yapılan tartılar geçersizdir.)Tartı saatine

yetişemeyen güreşçiler müsabakaya alınmazlar. Güreşçiler tartıya şort, eşofmanla çıkar, tartılan

her sporcu ismini yazdırarak kura’sını çeker. Tartıda lisans ve kimlik belgesi zorunludur.

t)Eğer iki finalist final müsabakası sırasında ikisi birlikte centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı diskalifiye olurlar ise üçüncü olan güreşçiler arasında kura çekilir. Kurada kazanan güreşçi birinci diğer güreşçi ikinci olur. Beşinci ve altıncı olan sporcular üçüncü olurlar.

u) Tarihi Kırkpınar da baş güreşlerinde 30 dakikalık normal sürenin bitiminde yeniş yoksa 2 dakika dinlenme verilir. Cazgırın anonsu ile puanlama güreşine geçilir.

Madde 22:

Yağlı Güreşin Günlük Programı

Güreş sayısına göre bir günde sonuçlanacak güreşlere saat 10:00’da başlanır. 2 ve 3 gün yapılacak

güreşlere ilk gün saat 14.00’de başlanır. İkinci ve üçüncü gün güreşlerin başlangıç saatleri kula hakem heyeti tarafından ilan edilir. 2 ve 3 gün yapılan güreşlerde son müsabakalar hava kararmadan kesin olarak sonuçlandırılmak üzere gerekli tedbirler alınır ve güreşlerin zamanında bitirilmesi sağlanır. 2 ve 3 günlük güreşlerde kayıt 10 da biter tek günlük güreşlerde 12 de biter. Kayıt yaptırmayan sporcuların kura çektirme yetkisi kule başhakemindedir. Özel durumlarda müsabaka saati kule başhakemliği ile organizasyon kurulu başkanlığının ilan ettiği saatte başlar.

Madde 23:

Güreşlerin Başlaması ve Peşrev

Güreşler, eşleme tamamlandıktan sonra varsa minik ve teşvik güreşleri, yoksa boy güreşçilerin

güreşi ile başlar. Cazgırların davetine uymayan ve meydana gelmeyen güreşçi diskalifiye edilir.

Güreş meydanına çıkan güreşçinin kısbetini giymiş ve paçalarını bağlamış olması gerekir.

Yağlanan güreşçi tek sıralı safta saha kenarına yakın olarak dizilir. Rakipleri ile el ele tutuşurlar

güreş duasını dinlerler ve peşreve başlarlar. Peşrev, yağlı güreşlerin folklorik ve geleneksel

özelliklerinden biri, önemli ve vazgeçilmez bir uygulamasıdır. Adabına ve geleneksel kurallarına

uyularak yapılır. Organizasyon Komitesi isterse en iyi peşrev yapan güreşçiye ödül verebilir. Kura

çekiminden sonra gelen sporcular güreştirilmez.

Madde 24:

Güreş Müsabakası ve izin Süresi

Yağlı güreş müsabakalarında eşleme, takdim duası ve peşrevden sonra güreşçilerin güreş

esnasında uymaları gereken, yağlama, su içme ve benzeri ihtiyaçları için izin süresi ile güreş

sürelerine dair kurallar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kura çekildikten sonra eş değiştirilmez. Eş değiştiren güreşçi mağlup ilan edilerek ceza

Kuruluna sevk edilir.

b) Güreş esnasında rakibi izin vermedikçe ve meydan hakeminin izni olmadan su, yağ ve bez

mahalline gidilemez. İzin süresi 2 dakikayı geçemez. Puan güreşi öncesinde de bu süre 2

dakikadır.(bir müsabakada iki seferden fazla su ve bez için izin verilmez.)

c) Yağlanma, su içme, göz silme ve paça bağlama gibi hareketleri oyalama ve dinlenme kastıyla

yapan güreşçi birinci kez(sarı kart) ikaz edilir. Tekrarında İkinci sarı kart gösterilir. Kırmızı kartla

ihraç edilir.

d)Rakibini bastırıp oyun yapmadan 2 dakika bekleyen sporcu ayağa kaldırılır

e)Yaralanan veya sakatlanan pehlivanların sağlık ekibi tarafından muayene ve tedavisinin

Yapılması, müsabaka dışı süredir. 5 dakikayı geçerse güreşçi yenik ilan edilir. Puanlama

güreşinde de müsabaka dışı süre 2 dakikadır,

f) Paça bağının kopması, kısbetin parçalanmasından bir kısmının kopması ve dize kadar yırtılması

durumda meydan hakemi güreşi durdurur ve kule hakem heyeti tarafından sporcunun kısbet değiştirmesine izin vermesi müsabaka dışı süredir. 10 dakikayı geçerse güreşçi yenik ilan edilir.

Paça bağlamada rakibi tarafından izin verilirse paça bağlanmasına müsaade edilir.

g)Herhangi bir boyda müsabakanın sonuçlanması çok uzayıp ta diğer rakiplerinden çok daha geç

tamamlandı ise ve turu geçen güreşçi hiç dinlenmeden bir üst tur müsabakasına çağrıldığında bu

sporcunun dinlenmesi için 10 dakikayı geçmemek üzere müsabaka dışı süre verilir.

h)Boyunduruk oyununda rakibi yere yüzükoyun uzandığında arkaya geçmek zorunda bekleme durumunda hakem düdük çalarak ayağa kaldırır.

Madde 25:

Puanlı Yağlı Güreş Kuralları

Puanlı güreşlerde aşağıdaki kurallar uygulanır: puanlı güreşlerde müsabaka hakemin düdüğü ile

Başlar düdüğü ile biter. Bir puan kazandıran oyunları tarifi aşağıda belirtilmiştir:

a) Güreş kuralları içerisinde herhangi bir oyunla rakibini bastırıp bu durumda rakibini

Kontrol eden güreşçi iki el, bir diz veya iki diz bir el veya iki diz bir ayak yere değip rakibinin %

60 arkasına geçtiği zaman Bir puan verilir. ( Üç noktanın yere değmesi )

b) Güreş esnasında herhangi bir oyunla rakibine karşı koymadan rakibine arkasını dönüp

Seyirciler içerisine kaçan güreşçiye ihtar rakibine de 1 puan verilir.

c) Müsabıklar ilk başlangıç pozisyonlarına dönmedikleri takdirde, bir oyun yeni bir hareket

olarak değerlendirilmemelidir.

Madde 26:

Yasak Oyunlar ve Hareketler

Disiplin Kuruluna sevki gerektiren haller;

Federasyon tarafından organize edilen müsabakalara davet edilen lisanslı yağlı güreşçiler bu

Organizasyona katılmak zorundadırlar. Federasyonun düzenleyeceği seminer, konferans, kurultay,

vb faaliyetlere davet edilen sporcuların gelmemeleri halinde mazeretleri (Federasyonca kabul

edilenler hariç) Disiplin kuruluna sevk edilirler.

Tarihi Kırkpınar ve diğer organizasyonlar da Bayrak Çekimi ve Açılış Merasimine, korteje davet

edilipte gelmeyen sporcular Bir hafta güreştirilmez. Korteje katılan sporcuların giyimleri spor Adabına uygun bir şekilde olmalı ( şort vs. gibi giysilerle korteje katılamazlar )

Tarihi Kırkpınar ve diğer organizasyonlar da kayıt yaptırıp kura çekimine gelmeyen sporcular Disiplin kuruluna sevk edilir.

İdareci, Antrenör, Hakem, Cazgır ve sporcuların Federasyondan izin almadan Yurtiçi ve Yurtdışı

Spor müsabakalarına katılmaları yasaktır aksi hareket edenler Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Güreş Organizasyonu sırasında rakibine seyirciye hakeme idarecilere ve diğer görevlilere ağır tahrik ve Sözlü hakarette bulunan sporcu Antrenör ve idareciler tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilir.

Sarı ve kırmızı kartı gerektirmeyen diğer eylem ve davranışlar disiplin talimatı hükümlerine Tabidir. Aşağıda sayılan yasak oyunları uygulayan veya yasak hareketleri yapan güreşçi Sarı kart veya Kırmızı kartla cezalandırılır.

1)Sarı Kart:

a) Rakibine çift sarma ve kurt kapanına almak, hakemin uyarısına rağmen ısrarla devam etmek

b) Oturak kündesinde bel kemiği üzerine dirsek ile devamlı tazyik yapmak,

c) El ve ayak bileklerini bükmek,

d) Baldır patlatan oyununu uygulamak,

e) Kemane çekmek,

f) Rakibin gözüne, kulağına, burnuna ve ağzına parmak sokmak, açık elense çekmek.

g) Çemberleme (zelveli) boyunduruk oyununu uygulamak,

h) Rakibinin kısbetini ayak ve elle çıkarmaya çalışmak,

ı) Kısbet kasnağına ayakla bastırarak rakibin karnına tazyik yapmak,

i) Meydan hakeminin dur veya bırak ikazını ısrarla dinlememek, hakemle münakaşa etmek, el ve

kol hareketleriyle ikazda bulunmak.

j) Rakibini kasten seyirci, yağ kazanı veya meydanda güreşmekte olan güreşçiler üzerine sürerek

açık düşürmeye çalışmak,

k) Soyunma yerlerinde giyinmeyenler, spor ahlak ve adabına uygun hareket etmeyenler

l) Cazgır tarafından yapılan anonslara rağmen güreş alanına geç gelen, sporcu

m) Yağlama, su içme, göz silme ve paça bağlama gibi hareketleri oyalama ve dinlenme kastıyla

yapan güreşçi ,

Bir müsabakada sarı kart gören sporcu aynı müsabakada tekrar sarı kartı gerektiren bir hareket

yaparsa ikinci sarı kartı görür. iki sarı kart alan sporcuya kırmızı kart gösterilerek Müsabakadan

atılır ve 1 hafta süre ile güreş yapmaktan men edilir. Sarı kart uygulaması geçerliliğini sadece

verildiği müsabaka için devam ettirir. Bir sonraki müsabakaya etki etmez. Sarı kart puan yerine

geçmez bir sarı kart alan sporcuya ceza verilmez.

Baş boyu 5.000 TL para cezası ile cezalandırılır. Para cezasını Güreş federasyonun belirleyeceği

hesaba yatırıp makbuzunu ibraz ettiği takdirde yapılan güreş organizasyonlarında güreşir. (parasını

yatırmayan sporcular 1 hafta güreş yapmaktan men edilir.)

2) Kırmızı Kart:

a) Havaya kaldırarak yenik düşürdüğü rakibini yavaşça yere bırakmayıp, kasten kafası üzerine

yere vurmak Bu durumda yasak hareket yenişten sonra olduğu için sonuç ilan edilir.

Gerektirdiğinde bu davranışlardan ötürü yenen güreşçi müsabaka dışı bırakılır. Bu durum finalde

olursa yasak hareketi yapan sporcunun galibiyeti elinden alınır.

b)Rakibine kafa, dirsek ve yumruk vurmak, tokat atmak, ısırmak

c)Rakibi paçayı bıraktığı halde boyunduruğu devam ettirmek. ( Meydan hakeminin ikazına

rağmen tutuşunu devam ettiren güreşçi ) ancak arkaya geçme amaçlı kasnak tutularak tek kolla

beraber alınan boyunduruk yasak oyun ve hareket olarak değerlendirilmez.)

d) Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı sporculuğa yakışmayan hareketlerde bulunmak,

e) Hakem kararına uymamak, moral verici nara dışında rakibi ile konuşmak, rakibe, hakemlere ve

Yöneticilere küfür etmek,

f)Ciddi güreş yapmamak, rakibinden hiç zor görmeden pes etmek, rakibinin elini kaldırarak

sahadan ayrılmak, hakemin ikazına rağmen oyalama güreşine devam etmek, müsabakanın

devamına engel olmak veya kura gereği olarak eşleştirildiği eşi ile hiç güreş yapmadan sahayı terk

etmek.

g) paça kazıktan rakibini üzerine çekmek künde ve sarmadan kılçık oyunu ile yenilmek veya

herhangi bir oyunla zorluk çekmeden yenilmek gibi şüpheli yenilmelerde.

h) meydan hakemi ve kule hakemi, istişaresi neticesinde güreşte şike yaptıkları tespit edilen

güreşçiler.

ı) kasten rakibine vurmak, tekme atmak, rakibine ve hakeme tükürmek, ahlaka aykırı harekette

bulunmak.

Müsabakada kırmızı kart gören sporcu iki hafta güreş yapamaz. saha içinde yumruklaşan ve

hakemlere hakaret ederek kırmızı kart gören sporcu üç hafta güreş yapamaz. Ayrıca bu eylemi

yapan güreşçiler disiplin kuruluna sevk edilir.

-Müsabakada kırmızı kart gören sporcu 2 hafta güreş yapamaz,

Baş boyu 7.500 TL para cezası ile cezalandırılır. Para cezasını Güreş federasyonun belirleyeceği

hesaba yatırıp makbuzunu ibraz ettiği takdirde yapılan güreş organizasyonlarında güreşir.

.(parasını yatırmayan sporcular 2 hafta güreş yapmaktan men edilir.)

Saha içinde yumruklaşan ve hakemlere hakaret ederek kırmızı kart gören sporcu 3 hafta güreş

yapamaz.

Baş Boyu 10.000 TL para cezası ile cezalandırılır. Para cezasını Güreş federasyonun belirleyeceği

hesaba yatırıp makbuzunu ibraz ettiği takdirde yapılan güreş organizasyonlarında güreşir.

.(parasını yatırmayan sporcular 3 hafta güreş yapmaktan men edilir.)

-Doping maddesi kullandığı tespit edilen sporcular Federasyon Disiplin kuruluna sevk edilir.

Madde 27:

Yağlı Güreşlerde Yenik Düşürme

Yenik düşme veya açık düşme, göbeğin gökyüzünü görmesiyle olur. Rakibinin omuzlarının

yere değmesi, tuş hali şart değildir. Açık veya yenik düşme halleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Oturmuş vaziyette ayaklar açık ve iki elle geriye payanda yaparak 90 dereceyi geçecek şekilde

dirsekleri arkaya doğru kırması,

b)Oturmuş vaziyette önce bir elle payanda yapıp kendi ekseninde dönerek ikinci elini diğer

yönden payanda yapması,

c) İki dirseğin yere değmesi,

d) Bir dirsek yere değmişken, diğer elin yere payanda yapması,

e) Yerde ve ayakta güreşirken rakibin oyunu ile sırtın yere değmesi,

f) Rakibini omzuna alıp ayağa kalkıp üç adım yürüyerek.

g) Ayağını rakibinin önüne atmak suretiyle gerdanlama yaparak yenmesi,

h) Paça bağının kopması, çözülmesi, keçependinin çözülmesi rakibinin izin vermesi kısbetin

parçalanmasından bir kısmının kopması ve dize kadar yırtılması yeniklik sayılmaz. Bu durumda

meydan hakemi güreşi durdurur ve pehlivanın kıs bet değiştirmesine izin verir. Bu süre 10

dakikayı geçmez. Eğer kıs bet edep yerlerinin görülmesi şeklinde yırtılmışsa yenik sayılır.

İhtilaflar ve itirazlar halinde meydan başhakemi kule hakemleriyle birlikte karar verir. Kıspetin

çıkıp edep yerinin görülmesi halinde yenik sayılır.

ı)Kündede topuk kesme ve kılçık; topuğu kesen künde atandan sonra yenilirse topuk kesen galip

gelir. Kılçık atan künde atandan sonra yenilirse kılçık atan galip. Ancak künde atışında her iki

pehlivan aynı anda yenik duruma düşer ise bu durumlarda künde atan güreşçi galip ilan edilir.

i)Rakibine dalan güreşçinin rakibi, yenik duruma gelerek rakibini kündeden, boyunduruktan veya

herhangi bir oyunla aşırsa bile ilk yenik duruma kendisi gelir ise kendisi yenik sayılır.

Madde 28:

Çeşitli Hükümler Saha içi Güreşçi, Görevli Kıyafetleri ve Kullanılan Malzemeler

Yağlı güreşçi kıyafeti kıs bettir. Kıs bet geleneksel ölçülerine uygun olarak deriden yapılır.

Kıs bet üzerinde kesici, madeni, süs eşyası bulunmaz, paça bağı keçe bent olup, deri, naylon ve

benzeri malzemeler kullanılamaz.

a)Saha komiseri, tek tip eşofman giymek zorundadır.

b)Yağcılar ve bezciler eşofman veya yöresel kıyafet giymek zorundadırlar. Eşofmanlarında

görevlerini belirten yazının bulunması şarttır. Ancak ait olduğu Organizasyonun amblemini

kullanabilirler.

c)Güreşçilerin kıs beti dışında hiçbir görevli giysisinde reklam içeren işaret ve yazı

bulunduramaz. Organizasyon kurulu böyle yazı bulunduran görevliye görev vermez. Aksi halde

Yönetmeliğin cezai hükümleri uygulanır.

d)Güreşçinin resim satıp para toplaması yasaktır.

e)Yağlı güreşin küçük boylarında karakucak olarak pırpıt giyilecek bölgeler aşağıda belirtilmiştir.

Karadeniz ve iç Anadolu Bölgeleri ; Minik 1 ,Minik 2 Teşvik 1,Teşvik 2 Tozkoparan, Ayak,

Madde 29:

Yetki Belgesinin Geri Alınmasını Gerektiren Haller

Yetki belgesi verilmemesini veya geri alınmasını gerektiren durumlar ile organizasyon yapan

kuruluş yöneticileri ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yalan ve yanıltıcı ilan vermek, afiş asmak,

b) Müsabakaların yapıldığı meydanda gerekli düzen ve emniyeti sağlayacak tedbirleri almamak.

c) İlan edilen ödül ve yolluğu ödememek, eksik ödemek veya taksitle ödemek,

d) Özel davetli güreşçilerle yazılı mukavele yapmadan ilan, afişlerde isimlerini ve resimlerini

kullanmak,

e) Ceza Kurulunca verilen bir ay – üç ay – beş ay gibi güreşmeme cezasını hiçe sayarak ceza

almış güreşçileri güreştirmek,

f) Bu talimatta belirtilmiş yağlı güreş töreni ve merasimleri yapmamak,

g) Organizasyonun bu talimatta belirtilen zorunlu giderlerini karşılamaktan kaçınmak,

h) Güreş organizasyonlarında güreşle ilgisi olmayan, izinsiz ve sahte bilet satmak. Yukarıdaki

hallerde yetki belgesi verilmez. Bu fiilleri gerçekleştirenler Merkez Ceza Kuruluna sevk edildiği

gibi, ayrıca Federasyonca haklarında hukuki işlem yaptırılır.

Madde 30:

Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemci ve Hakem ücretleri, sporcu ödülleri ve

Görevli ücretleri;

Yağlı güreş organizasyonlarında seyir ücreti alınsın veya alınmasın organizasyona katılan hakem

ve yöneticilere aşağıdaki şartlarda yollukları ödemek zorundadır.

a) Federasyon ve Merkez Hakem Kurulunun görevlendirdiği ve isimlerini organizasyona

bildirdiği hakem, temsilci ve görevlilere yol masrafları, seyahat yevmiyesi ile hakemlik tazminatı

ödenir.

b) Mahalli güreşlerde varsa önce mahallinden, yoksa en yakın illerde veya M.H.K uygun gördüğü

güreşlerde diğer bölgelerden hakem görevlendirilir.

c) Mahalli hakemlere sadece hakemlik tazminatı ödenir. Ancak ilçelerden gelen hakemlere yol masrafı da ödenir.

d)Federasyonca görevlendirilecek Federasyon Temsilcisi, (Güreş Federasyonu Yönetim kurulu, Koordinatör, Teknik ve Eğitim kurulu, Merkez Hakem Komitesi üyeleri ve Bölge Sorumlusu, Federasyon Temsilcisi olarak görev yapar.) Hakem, Hakem gözlemcisi, federasyon görevlileri, Meydan komiseri ve Kameramanlara ödenecek görev tazminatı birinci derecedeki Devlet Memuru

harcırahının; Geleneksel Güreşler, Birinci sınıf Güreşler ve Mahalli güreşlerde 10 katından az olamaz.

e) Federasyon temsilcisi ve diğer görevlilerin ücretlerini karşılayacak para bordro düzenlenerek hak sahiplerine imza karşılığında ödemek üzere; Federasyonca görevlendirilen temsilciye toplu olarak verilir.

f)Sporculara verilecek ödül Federasyon tarafından, yolluklar günün ekonomik koşulları dikkate alınarak organizasyon kurulunca belirlenir.

g)Organizasyon komitesi tarafından; Pehlivan, Hakem, cazgır ve diğer görevlilerin konaklama yerleri temin edilir.

h)Güreş federasyonu Özellikle küçük boylarda mağdur olan güreşçileri korumak ve organizasyon

komitesine yardımcı olmak amacıyla her yıl Tarihi Kırkpınar güreşlerinde boylarında dereceye giren güreşçileri esas alarak ödüllerini tespit eder. Her boyda ilk 8’e giren güreşçilerin ödülleri günün şartlarına göre Federasyon tarafından tespit edilir ve İl Müdürlüklerine bildirilir. Güreşçilere verilecek ödüller her yıl Federasyon tarafından tespit ve ilan edilecektir. Bu kararlara

uymayan organizatörlerin güreş yetki belgeleri iptal edilecektir.

ı ) Güreşçiye Kırkpınar Güreşlerinde hangi boyda güreşti ise geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde o boyun ücreti ödenir.

Madde 31:

Cezai Hükümler

Güreşçiler, hakemler, yöneticiler bu talimattaki yasak filleri işledikleri takdirde Güreş Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilir. Cazgır tarafından anonsla çağrılan sporcular 15 dakika içinde gelmesi gerekmektedir. Gelmediği taktirde cazgır tarafından 3 defa aralıklarla anonslar yapılır ilk 5 dakikada uyarılır 10 ncu dakikada sarı kart gösterilir,15 nci dakikada gelmediği takdirde kırımızı kart gösterilerek sporcu diskalifiye edilir. Kazanılmış hakları elinden alınır. Bu durum kule hakemleri ve kule başhakemi tarafından bir raporla, yazılı olarak Federasyona bildirilir. Bu rapora hakem, güreşçi veya idarecinin yazılı ifadeleri eklenir. Yöneticilerin ilan ettikleri ödül ve yollukları ödememeleri veya kısmen ödemeleri, takside bağlamaları halinde yetki belgeleri iptal edilir. Mülki amirlikten güreş için izin alan, Federasyondan düzenleme yetki belgesi alan kuruluşlar, bu talimatın yükleyeceği bütün sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.

Hava muhalefeti vs. nedeniyle bir gün önceden organizasyon kurulu tarafından güreşler iptal edilemez. Federasyon Temsilcisi ve hakemler organizasyon komitesi bir toplantı yaptıktan sonra gerek görülürse güreş ileri bir tarih de yapılmak üzere tutanak tutularak Federasyona bilgi verilmesi

 

Bu Talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu internet sitesinde yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 32:

Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Mrk.
Babademirtaş Mh. Hastane 1 Sok. No:11 22100-EDİRNE +90 284 2134100 info@edirnekirkpinar.com © 2015 Her hakkı saklıdır. İzinsiz hiç bir şekilde içerik kullanılamaz.
1.039 sn.